Andmekaitse hinnangul võib ka bussijäneseid esmase juhiloata jätta
Täiendatud 14.07.2015!

Mupo piletikontroll.

FOTO: Toomas Huik

Andmekaitse inspektsioon (AKI) kontrollis väiteid, et puudused karistusandmete arhiveerimise süsteemis takistasid juhiloa väljastamist ja leidis, et maanteeameti ja karistusregistri tegevus oli õiguspärane. 

Facebookis levib postitus, milles Tallinnas elav noormees läbis autokooli, kuid avastas, et ei saa kehtiva liiklusrikkumise tõttu ARKi teooriaeksamitele registreerida. Kuigi viimasest rikkumisest oli noormehe teada möödas poolteist aastat, selgus, et liiklusalase süüteo eest määratud karistuse aegumist takistas 21. mail saadud trahv piletita sõidu eest ühistranspordis.

AKI kontrollis, kas tegu võib olla isikuandmete kaitse seaduse rikkumisega. Isikuandmete töötlemisel andmekogudes kehtib muuhulgas andmekvaliteedi nõue. Samuti kehtib nõue, et igaühel on õigus vaidlustada tema kohta andmetöötlussüsteemides tehtud automaatseid otsuseid.

Kontrollimise tulemusel leiti, et maanteeameti ja karistusregistri tegevus oli õiguspärane. Karistatus kustub ja karistusandmed arhiveeritakse teatud aja jooksul pärast karistuse ärakandmist – näiteks väärteotrahvi korral aasta pärast trahvi tasumist. Kuid see aegumine peatub, kui inimesele määratakse uusi karistusi.

Antud näites peatus liiklusalase süüteo eest määratud karistatuse aegumine selle tõttu, et samale isikule määrati veel enne liiklusalase karistatuse kustumist uus väärteokaristus. Sellel, millise teo eest uus karistus määrati, ei ole eelmise karistatuse kustumisel mingit tähtsust.

Maanteeameti avalike suhete peaspetsialist Allan Kasesalu sõnul ütleb karistusregistri seaduse paragrahv 24, et karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest või üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud üks aasta.

«Siinkohal tuleb vaadata ka karistusregistri seaduse paragrahv 25 lõiget 6, milles on sätestatud, et kui isik paneb enne karistusandmete kustutamise tähtaja möödumist toime uue väärteo, siis eelmise väärteo eest mõistetud karistuse andmete kustutamise tähtaja kulgemine katkeb. Tähtaega arvutatakse viimase väärteo eest mõistetud põhi- ja lisakaristuse ärakandmisest kõigi väärtegude eest. Seetõttu on käesoleval ajal isiku karistus karistusregistris kehtiv,» selgitas Kasesalu.

Kasesalu lisas, et kui inimesel puuduvad varasemad kehtivad liiklusalased väärteod, siis ei saa bussipiletita sõidu eest määratud trahv esmase juhiloa saamist takistada.

Täiendatud 14.07.2015: 

Vastavalt 2013 juunis vastu võetud ja juulis jõustunud seadusemuudatusele enam bussis piletita sõit lubade saamise ja vahetamise toiminguid mõjutada ei tohiks; konkreetsemalt:

Karistusregistri Seaduse § 25 lg 6 ütleb:

*  (6) [Kehtetu -  RT I, 27.06.2013, 2 - jõust. 01.10.2013] 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011226&leiaKehtiv)

ja seadusemuudatus:

* 10) paragrahvi 25 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

(https://www.riigiteataja.ee/akt/127062013002)

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles