Õiguskantsler: mõned kroonid elektriliinide talumise eest pole piisav

Elektriliinid.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees.

Õiguskantsleri hinnangul ei kompenseeri praegu kehtivad mõnekroonised talumistasud piiranguid, millega omanikul tuleb arvestada, kui tema maad või metsa läbivad näiteks elektriliinid.

Kantslerile on esitatud avaldus, kus ühe omaniku metsamaad läbivad 330 kV ja 110 kV pingega elektriliinid ning nende liinide kaitsevööndite ulatusse jääb vastavalt 12 800 m2  ja 3000 m2 suurune maa-ala. Nende alade eest on omanikul õigus saada talumistasu vastavalt 3,97 krooni esimese maa-ala eest ning 93 senti  teise maa-ala eest aastas.

Samas tuleb omanikul maksta ka nende alade eest täismääras maamaksu ja seda hoolimata sellest, et alade kasutusele on seatud kitsendused. Maamaks võib talumistasusid ületada mitmekümnekordselt. Kirjeldatud näite puhul selgus, et elektriliinide kaitsevöönditesse jääva maa eest makstav maamaks ületab ligikaudu 24-kordselt seda tasu, mida maaomanikul on talumistasudena võimalik taotleda.

Veel on õiguskantslerile laekunud avaldustest selgunud, et maaomanikud on küll teadlikud, et seadus annab neile õiguse taotleda avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu või -rajatise omanikelt talumiskohustuse eest tasu, kuid kuna arvutatava tasu määrad on niivõrd väikesed, puudub maaomanikel motivatsioon talumistasude taotlemiseks.

Eespool toodud näites ületaksid ainuüksi talumistasu taotluse postikulud aastase saadava toetuse määra. Seega näeb seadus küll formaalselt ette talumistasu, selle taotlemise korra ja tasu arvestamise alused, kuid võimalik saadav tasu on sedavõrd väike, et maaomanikud ei ole isegi selle taotlemisest majanduslikult huvitatud.

Riigikogule saadetud ettepanekus märkis kantsler, et maaomanike tegevus võib oma metsa või maa kasutamisel olla tehnovõrgu- või rajatise tõttu oluliselt piiratud.

«Näiteks metsamaad läbivate elektriliinide puhul pole maaomanikul praktiliselt võimalik kõnealuse tehnovõrgu kaitsevööndi raames oma maad sihtotstarbeliselt - metsa kasvatamiseks ning nn küpse metsa raieõiguse või matsamaterjali müümiseks ja sellelt tulu teenimiseks - kasutada. Seejuures on taolise piirangu eest võimalik saadav talumistasu piirangu intensiivsusega võrreldes äärmiselt väike.»

Selline olukord on kantsleri kokkuvõtva hinnangu järgi vastuolus põhiseadusega.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back