E-autokoolist on saanud tuntud pettur

FOTO: Mati Hiis

Mitmeid kordi tarbijakaitseameti musta nimekirja sattunud E-autokoolitus OÜ pettis taas oma klienti ja komisjoni liikmed leidsid, et tarbija avaldus tuleb ka sel korral rahuldada.

Tarbija ostis juuli alguses «Chilli» keskkonnast E-autokoolituse voucher'i teooriakursusele ja tasuta sõidutundidesse. Tarbija läbis edukalt autokooli teooriakursuse ning esmaabikoolituse, mille eest ta tasus lisaks. Samuti alustas ta ka õppesõitudega.

Hetkeks, mil kaupleja muutis tasuta sõidutunnid tasuliseks, oli tarbijal jäänud mõned tunnid läbida, seega lubas kaupleja esindaja suuliselt tal viimased tunnid siiski ilma lisatasu maksmata läbida.

Järgmisele kokkulepitud õppesõidule sõiduõpetaja ei ilmunud ja talle helistades selgus, et sõidu alustamise koht oli muutunud. Väidetavalt autokooli õpilast sellest ei teavitatud. Sellest järgnev õppesõidu tund õnnestus läbida edukalt, kuid järjekorras järgmisele oli samaks kellaajaks registreeritud ka teine õpilane.

Kui tarbija koju jõudis, siis oli selgunud, et õpilase pääs autokooli internetikeskkonda oli blokeeritud. Vastuseks tema selgitusnõudele öeldi, et tal on tasumata arve ja leppetrahv sellesse sõidutundi mitteilmumise eest, mis algas kokkulepitust erinevast alguskohas. See oli tarbija sõnul saadetud hoopis valele e-maili aadressile.

Tarbija järelepärimisele, milles palus kauplejal tõendada, et teda on teavitatud asukoha muutumisest, ei vastatud. Ka järgmisele järelepärimisele, milles tarbija palub tema süüd tõendada või väljastada ilma lisatasuta temale dokumendid, ei vastatud.

Kuna kaupleja võimaldab läbida vaid ühe õppesõidu tunni nädalas, ei olnud tarbijal võimalik lepingu kehtivuse jooksul autokooli teenuseid täies mahus läbida, mis võimaldab kauplejal nõuda tarbijalt tasu läbimata pimedasõidu ja libedasõidu koolituse ning läbitud sõidutundide eest. Kuid tarbija soovib ilma lisatasu maksmata oma dokumente kätte saada.

Samuti nõuab tarbija, et kaupleja väljastaks talle toimunud õppe kohta dokumendid, nõudmata sealjuures tasu läbimata pimedasõidu ja libedasõidu koolituse ning läbitud sõidutundide eest. Lisaks seda, et kaupleja tühistaks esitatud trahviarve sõidutundi mitteilmumise eest, kuna tarbijat ei olnud teavitatud, et õppesõidu alustamise koht on muutunud.

Tarbija märkis istungil, et pakkumises lubati tasuta sõidutundide läbiviimist ning teooria õpet 37 protsenti tavahinnast soodsamalt. Kui enamus õpet oli juba läbitud, muutis kaupleja ühepoolselt lepingu tingimusi, tehes tasuta sõidutunnid tasuliseks. Sõidutundide tasuliseks muutumisest sai tarbija teada internetist oma tundide toimumisaega kontrollides, tema sõidutunnid olid tühistatud.

Kaupleja on väitnud, et õpilane ei ilmunud õppesõidule ja sellega seoses nõudis leppetrahvi. Kui tarbija soovis kauplejalt dokumente välja võtta, et jätkata õppimist teises autokoolis, viitas kaupleja lepingule ning nõudis tasu maksmist nii saadud sõidutundide eest kui ka saamata pimedasõidu ja libedakoolituse eest.

Vaidluse osapoolte vahel sõlmitud pakettõppelepingu kohaselt tuleb õppesõidutunnile mitteilmumisel peab õppija tasuma leppetrahvi 25 eurot.  Sõlmitud pakettõppelepingu punkti kohaselt on õppijal iga aeg õigus öelda leping erakorraliselt üles.

Komisjon leidis, et pakettõppeleping on tarbija jaoks ebamõistlikult kahjustav, kuna selles sätestatakse tarbija kohustus tasuda sõiduõppetundi ilmumata jäämisel ka juhul, kui kohale ilmumata jäämine on põhjustatud kaupleja poolsest asjaolust. Samuti leidis komisjon eelnevast lähtudes, et kauplejal puudus õigus tasuta sõidutundide lepingutingimuste ühepoolseks muutmiseks ning seetõttu on lepingu ühepoolne muutmine tühine.

Tarbija on kaebuses avaldanud, et temale sõidu alustamise koha muutusest ei teavitatud ja ühtlasi ei ole kaupleja komisjonile esitanud tõendeid, millest nähtuks koha muutusest tarbija teavitamine.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles