Ametnikud asuvad koduseid gaasiseadmeid kontrollima

FOTO: Panther Media

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kontrollib sel nädalal gaasipaigaldiste (gaasiveesoojendid) ja nendega seotud tehnosüsteemide (suitsulõõrid ja ventilatsioon) korrasolekut ja nõuetelevastavust Ida-Virumaal Narva korterelamutes.

Sarnaseid kontrolle on TJA seni läbi viinud Põhja-Tallinna kortermajades, kus on tänaseks üle vaadatud gaasipaigaldiste seisukord ligi 150 korteris.

Seniste kontrollide tulemused näitavad, et kodutarbija gaasipaigaldistega seotud probleemide ning õnnetusjuhtumite peamiseks põhjuseks on omavolilised ehitus- ja seadmete ümberpaigaldustööd ilma spetsialiste kaasamata ehk ruumide planeeringut ning tehnosüsteeme on valesti muudetud.

Kontrollide tulemustele tuginedes soovitab TJA järgmist:

 • Tagage õhu juurdevool gaasiseadmega varustatud ruumi
  Ruumi uks peab olema põranda lähedal varustatud õhu juurdevoolu avaga suurusega vähemalt 300 cm². Lae all peab olema eraldi lõõris ventilatsiooni ava, mis ei tohi paikneda suitsulõõris. Kui hoone välisseinas värskeõhu sissepuhke avad puuduvad, tuleks vanni või duši alla minnes avada aken.
   
 • Lõõre tuleb puhastada vähemalt kord aastas
  Tähelepanu tuleb pöörata ka hoonete renoveerimisele, et peale remonti oleks lõõrides tõmme säilinud. Akende vahetuse korral peab korteris säilima loomulik ventilatsioon. Ventilatsiooniavad välisseinas ei tohi olla suletud.
   
 • Tellige korstnalõõride uuring
  Et tuvastada lõõride õige kasutuskord, tuleb tellida korstnalõõride uuring kõrgema pädevusega korstnapühkijalt.
   
 • Tellige gaasiseadmete hooldus kord aastas
  Kontrollida tuleb ka õhu pealevoolu seadmesse ja seadmest põlemisgaaside väljumist. Selle teenuse peavad tellima gaasiseadmete omanikud ise.
   
 • Ostke ja paigaldage vingugaasi andur
  Pidage meeles, et vingugaas on värvitu ja lõhnatu, tapab  kiiresti ja seda ei ole võimalik tunda ega näha.
   
 • Vahetage välja vanad ilma ohutusautomaatikata gaasiseadmed või laske nende toimimist kontrollida

Ohu tuvastamisel seoses koduste gaasiseadmetega tuleks teavitada TJA-d või gaasivõrgu ettevõtet. Korterisisese gaasipaigaldise (gaasitorustik koos gaasiseadmetega) nõuetele vastavuse eest vastutab iga gaasipaigaldise omanik ise. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku nõuetele vastavuse eest vastutab korteriühistu.

Järelevalve on jagatud kohaliku omavalitsuse ja riiklike järelevalveasutuste vahel selliselt, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine, sealhulgas ehitise kasutamiseelse ohutuse kontrollimine, ning TJA ülesanne on kasutusjärgse ohutuse kontrollimine. 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles