Suur ülevaade: kuidas lõppes 2016. aasta töötukassale?

Töötukassas oli 2016. aasta lõpuks töötuid tunamullusest vähem.

FOTO: Mailiis Ollino

2016. aasta detsembri lõpus oli töötuna registreeritud 28 438 inimest ehk 4,5 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Nende hulgas oli 5 328 vähenenud töövõimega inimest.

Kuigi juulis rakendunud töövõimereformi mõjul tõusis aasta jooksul töötukassa klientide hulgas vähenenud töövõimega töötute arv, siis kokkuvõttes töötukassa klientide arv aasta jooksul siiski langes. 2016. aasta lõpu seisuga oli registreeritud töötuid 4,5 protsenti vähem kui 2015. aasta lõpus.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et eelmisel aastal usaldasid tööandjad neile vahendada 54 000 töökohta, mis on kolmandiku jagu enam kui 2015. aastal. «Olen kindel, et nende tööpakkumiste hulgas on töökohti, mis sobivad ka erivajadustega inimestele,» lisas ta.

Kui 2015. aasta jooksul registreeritud töötute arv mõnevõrra tõusis, siis 2016. aastal näitas registreeritud töötus taas langustrendi. 2016. aasta keskmine registreeritud töötute arv jäi siiski pisut kõrgemaks (ligi 3 protsenti) 2015. aasta keskmisest registreeritud töötute arvust.

2016. aastal keskmiselt oli töötukassas arvel 28 802 inimest, mis on ligikaudu 800 töötut rohkem kui 2015. aastal. Aasta keskmiseks registreeritud töötuse määraks kujunes 4,5 protsenti, mis on 0,1 protsendipunkti kõrgem võrreldes 2015. aastaga. Võrreldes eelneva aasta lõpuga langes aga töötuse määr 0,2 protsendipunkti madalamale.

Ida-Virumaal endiselt palju töötuid

Kõrgeim oli detsembris registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,3 protsenti) ja Lõuna-Eesti maakondades (Valgamaal 8 protsenti, Võrumaal 7,7 protsenti, Põlvamaal 7,5 protsenti) ning madalaim Harjumaal (3,2 protsenti) ja Tartumaal (3,3 protsenti). Võrreldes 2015. aasta keskmise registreeritud töötuse määraga suurenes 2016. aasta näitaja Ida-Virumaal 1,3 ja Põlvamaal 0,5 protsendipunkti ning langes Läänemaal 0,7, Hiiumaal 0,6 ning Jõgeva- ja Valgamaal 0,5 protsendipunkti.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid detsembri lõpus lihttöölised (22 protsenti), oskustöötajad ja käsitöölised (18 protsenti) ning teenindus- ja müügitöötajad (17 protsenti).

Detsembrikuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks novembrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 3 122 uut tööpakkumist, millest rohkem kui pooled sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7 431. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (23 protsenti), seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (23 protsenti) ning lihttöölistele (20 protsenti) pakutavad töökohad.

2016. aasta kokkuvõttes lisandus töötukassale vahendamiseks ligi kolmandiku jagu enam töökohti kui 2015. aastal.

Töötukassa teenused

Tööalasel koolitusel osales detsembris 3 100 ja tööotsingu töötoas 1 041 inimest. Tööpraktikal osales 977, tööharjutusel 596 ning tööklubis 541 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 685 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti detsembris 719 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 26 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 32 uut töökohta. Palgatoetusega oli detsembris töötamas 1 329 inimest. Lisaks osales veel 4 528 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 871, kaitstud tööl 150 ning kogemusnõustamisel 12 inimest. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku alustas teenusel osalemist 642 inimest.

2016. aasta jooksul osaleti töötukassa poolt pakutavatel teenustel kokku 102 402 korral ning igas kuus osales keskmiselt ligi iga kolmas registreeritud töötu mõnes tööle liikumiseks vajalikus teenuses.

Töötu toetus

Töötukassa maksis detsembris töötuskindlustushüvitist 10 239 inimesele ehk kolmandikule kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 433 eurot ning hüvitisteks maksti kokku 3,8 miljonit eurot. Ligikaudu 137 euro suurust töötutoetust sai detsembris 7 020 inimest ehk veerand kuu jooksul arvel olnud töötutest. 2016. aasta jooksul maksti töötuskindlustushüvitist välja kokku 48,5 miljonit eurot ning töötutoetust ligi 9,9 miljonit eurot.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa detsembris 457 inimesele. Keskmine detsembris määratud hüvitis oli 1 758 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 766 tuhande euro. Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa detsembris 155 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli detsembris 1 751 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 372 tuhande euro. 2016. aasta jooksul maksti koondamise korral makstavat kindlustushüvitist välja kokku 13,3 miljonit eurot ning tööandja maksejõuetushüvitist 3,8 miljonit eurot.

Töövõimetus

Töövõime hindamise taotlusi esitati detsembris 958. Detsembrikuu jooksul määrati osaline töövõime 551 ja puuduv töövõime 155 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 273 inimesel.** Kokku esitati 2016. aastal töötukassale 5209 töövõime hindamise taotlust. Hindamisotsuseid tehti 4613, neist üle poole juhtudel määrati inimesele osaline töövõime, viiendikule määrati puuduv töövõime, töövõime vähenemist ei tuvastatud veerandil juhtudest ning 3 protsenti juhtudest jäi taotlus menetlemata, hindamata.

Töövõimetoetust maksti detsembris 2 662 inimesele kogusummas ligikaudu 534 tuhat eurot.*** 2016. aastal oli töövõimetoetuse kogukulu 1,4 miljonit eurot.

Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati detsembrikuus sotsiaalmaks 20 070 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli detsembris 2,5 miljonit eurot ning 2016. aasta kogukulu ligikaudu 12 miljonit eurot.

  • * Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.
  • **Töövõime hindamise taotluse osas tehakse otsus 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.
  • *** Töövõimetoetuse taotluse osas tehakse otsus peale otsust töövõime hindamise kohta.
Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles