Sisuturundus

TalTechDigital teeb TTÜst digiülikooli

FOTO: Tallinna Tehnikaülikool

Artikkel kuulub Tallinna Tehnikaülikooli artiklisarja, kus tutvustatakse TalTechDigital algatust, IT-haridust TTÜs ja infotehnoloogia laia haaret meie igapäevaelus.

FOTO: Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool tõmbas eelmisel aastal käima algatuse TalTechDigital, millega ülikool võtab vastu digipöörde väljakutse. TalTechDigital hõlmab nii tehnoloogilist hüpet kui ka muutust inimeste suhtumises ja harjumustes.

FOTO: Tallinna Tehnikaülikool

Põhjus on lihtne: ka väärikas akadeemiline maja ei pääse neljandast tööstusrevolutsioonist ja vajab pisut tagant tõukamist, et saada digivallas teenäitajaks. Digipööre puudutab ju vahetult ja sügavalt ka seda, kuidas me õpime ja õpetame ning korraldame teaduslikku uurimistööd. Keskseks küsimuseks on see, milliseks kujuneb tööjaotus inimeste ja digisüsteemide vahel. Tahame arvutitele jätta kõik, mida intelligentsed tehissüsteemid teevad paremini kui inimene, et võimaldada meil oma võimeid proovile panna uute lahenduste väljatöötamisel ja arendamisel.

TalTechDigitali juhib ülikooli olemasolev juhtimisliin alates rektoraadist, mida nõustab diginõukoda. Nõukoja tööd juhib rektor Jaak Aaviksoo ja sinna kuuluvad prof Robert Krimmer, prof Tauno Otto, prof Tanel Tammet ja IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan, tudengeid esindab üliõpilaskonna juhatuse esimees Gerlin Gil. Väljastpoolt ülikooli osalevad diginõukoja töös Nortali riigirahanduse juht Marek Helm, Ericsson Eesti tegevjuht Seth Lackman, Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saar ja riigikogu liige Anne Sulling.

TalTechDigitali digipööre TTÜs käib neljal tegevussuunal:

1. DIGITARISTU. Kaasaegsed tehnoloogilised võimalused aitavad ideedel teostuda. Vaatame üle oma tänased tööprotsessid ja kujundame neid ümber ning võtame kasutusele või leiame uusi, arenevaid ja murrangulisi tehnoloogiaid. Nii muudame Tallinna tehnikaülikool kõige paremini digitaliseeritud linnakuks maailmas.

Töös olevaid ettevõtmisi on siin kümmekond, alustades paberivabast ülikoolist lõpetades TTÜ „mobiliseerimisega“. See viimane tähendab kõikide ülikoolis vaja minevate rakenduste ja uute teenuste toomist mobiilseadmetesse. Digitaristu sisaldab ka moodsamat sise- ja välisveebi, andmelao lahenduse loomist ja kaasaegsete majandus- ja personalitarkvara. Digitaristu ehitamine käib tihedas koostöös selle kasutajatega, kogume töötajatelt ettepanekuid, tagasisidet ja kogemusi ning arvestame nendega uute lahenduste arendamisel.

2. DIGIÕPE. Lõimime uued digitehnoloogiad kõikidesse õppeprogrammidesse. E-õpikeskkonnad ja –mõtteviis tõstab õppimise tulemuslikkust ja ühtlasi tagab üliõpilastele vajalikud pädevused digiühiskonnas hästi hakkama saamiseks.

Digiõppele annavad hoogu:

* Õppeainete e-tugi, mis sisaldab minimaalselt õpijuhist, tegevuskava, õppematerjale, suhtlusvõimalusi õppejõuga ja eneseanalüüsi, edasijõudnud tasemel on ka õpetamine e-keskkonnas, multimeedialahendusi ja elektroonilist eksamit või arvestust. Õppetöö digistamine viib osa tegevusi auditooriumist e-keskkonda ja jätab rohkem aega õppejõu ja üliõpilase vahetuks suhtlemiseks seminaris, harjutustunnis või praktikumis.

* Digipädevuste e-kursus on mõeldud nii tudengitele kui ka töötajatele, tagades, et igal TTÜs tegutseval inimesel on argielus, õppimisel ja töötamisel vaja minevad digikompetentsid ja ta suudab tehnoloogia kiire arenguga kaasas käia. Kõik esmakursuslased, õpitavast erialast sõltumata, saavad 6 ainepunkti jagu digipädevusi andvaid õppeaineid. Spetsiaalse digiõppeprogrammi saavad ka TTÜ töötajad ja akadeemiline personal.

3. DIGITIPUD. Ehitame üles üleilmselt tuntud teadus- ja arendustegevuse tippkeskused digitehnoloogiate valdkonnas, et olla võrdväärne partner rahvusvahelises koostöös. Defineerime koostöös kodu- ja välismaiste partneritega ka uusi, interdistsiplinaarseid ja tulevikku vaatavaid uurimissuundi, mis põhinevad ülikooli kompetentsidel ja ettevõtete tulevikuvajadustel.

Digitippe kasvatame sellistes valdkondades:

* E-valitsemine – loodav Digivalitsemise Kompetentsikeskus (ingl Competence Centre for Digital Governance) algatab strateegilisi partnerlusi avaliku ja erasektoriga nii Eestis kui piiri taga. Keskus toetub toimivatele keskmistele ja suurtele teadusprojektidele (TOOP, OpenGovIntelligence, Tropico) ja kaasab TalTech’i teisi teaduskondi (IT teaduskond, inseneriteaduskond). Ametkondadevaheline koostööplatvorm muudab TalTech’i üheks juhtivaks e-valitsemise alase teadus-, arendus- ja õppetöö läbiviijaks maailmas.

* Nutikad keskkonnad – loome asjade interneti (Internet of Things, IoT) teadus- ja arenduskeskuse, mis keskendub digistamise toetamisele Eesti teenuste- ja tööstussektoris, pakkudes tuge eeluuringutes, prototüüpimisel ja äriprotsesside optimeerimisel, aga ka konsortsiumide moodustamisel. Tööstus 4.0 digipöörde eesotsas on asjade internet, tehisintellekt, tehisreaalsus - need teemad võtavad põhjalikult ette inseneri- ja IKT-valdkondi ühendavad õppekavad ning tutvustab uus üheaastane magistrikava, mis keskendub digimuutustele ettevõtetes.

* Laiendame küberturvalisuse-alase kõrghariduse pakkumist, et võimaldada maailmaklassi haridus üha suuremale hulgale tudengitele ja kindlustada TalTech’i koht Euroopa juhtiva küberturvalisuse hariduskeskusena. Küberturvalisuse uurimissuund on väga lähedalt seotud e-valitsemise ja nutikate keskkondadega, kus usaldus, privaatsus ja turvalisus on samuti fundamentaalsed vajadused. Teadussuund toetab ka Eesti mainet globaalse tipptegijana küberturvalisuse teemades.

4. DIGIFOORUM. Loome koostöö- ja aruteluplatvormi digiarengute üle mõtete vahetamiseks, ühisteks ettevõtmisteks, kogemuste vahetamiseks ning tugeva digiühiskonna kasvatamiseks Eestis. Töötame välja uusi koostöömudeleid kolmnurgas ülikool-ettevõtted-avalik sektor.

Alanud aastal sisustavad digifoorumi teemat:

* TalTechDigital visioonikonverents, kus toome välja arengud ja õppetunnid algatuse neljal suunal: digi-ülikoolilinnak, digiõpe, digiteemadega seotud teadus- ja arendustöö ja digiuuenduste-teemalised koostööplatvormid. Sellest saab TalTechi organiseeritav iga-aastane Põhjamaade juhtiv inseneeria-, tehnoloogia- ja ärikonverents.

* TalTechDigital pealelõunad – igakuised seminarid TalTech’i ja teiste regiooni ülikoolide tudengitele ja akadeemilisele personalile täiendavad visioonikonverentsi.

Seminarid keskenduvad neljale TalTechDigitali tegevussuuna tehnoloogilisele poolele, näiteks tulevad teemadeks küberturvalisus, IoT, Tööstus 4.0, plokiahelad, tehisintellekt, robotid ja droonid, kõnetehnoloogiad, e-tervis, e-valitsemine, targad linnad, Töö 4.0 jne.

Loe rohkem:

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles