Kokkuvõte ⟩ Tarbijavaidluste komisjon lahendas läinud aastal üle 600 vaidluse

TTJA peadirektor Kaur Kajak

FOTO: Liis Treimann

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet avalikustas läinud töönädala lõpus tarbijavaidluste komisjoni 2019. aasta aruande. Kokku sai komisjon 2375 avaldust, millest lahendati komisjoni otsusega 612 juhtumit. Poolte kokkuleppega lõpetatud juhtumeid oli 1084. 

Tarbijavaidluste komisjon tegeleb kaupleja ja tarbija vaheliste vaidlustega. Läinud aastal esitatud avalduste arv langes aastaga märkimisväärselt – 2018. aastal pöörduti tarbijavaidluste komisjoni lausa 3383 korral. Peamiseks põhjuseks vähenenud numbri taga on komisjoni hinnangul lennundusvaldkonna ja veebikaubandusega seotud nõuete vähenemine, kuigi ka 2019. aastal esitati enim avaldusi (603) just transporditeenuste kohta. Suurt mõju avaldab tõik, et läinud aasta statistikas ei arvestatud alates teisest poolaastast pöördumisi, mis olid nõustamispõhised, mitte konkreetsed avaldused. Küll aga arvestati neid 2018. aastal. Samuti ei kajastu statistikas tarbijate avaldused, mis suunati lahendamiseks Euroopa Liidu teiste liikmesriikide sarnastele organitele. 

Tarbijavaidluste komisjoni otsusega lahendati 2019. aastal 612 avaldust, nendest 343 juhul oli lahendus tarbija kasuks, 155 juhul kaupleja kasuks ning 114 menetlust lõpetati seaduses sätestatud põhjustel (nt pidid osapooled edasi kohtusse pöörduma, tekkis vajadus täiendava ekspertiisi järel või muud sarnast). Kuna komisjoni üks eesmärke on pooli lepitada, ei pea kõik kaasused lõppema just komisjoni otsusega. 1084 juhul õnnestuski tarbija esialgne kaebus produktiivselt lahendada tarbija ja kaupleja kokkuleppega.

416 avalduse menetlemine tuli katkestada puuduliku informatsiooni tõttu (kõik vajalikud detailid ei olnud avalduses ära toodud ning avalduse tegija neid ka korrektselt ei lisanud). Samuti on paljud 2019. aastal algatatud menetlused alles lahendamisel. 

Pädevuse puudmisel ei menetletud 195 avaldust (vaidlevad pooled ei olnud tarbija ja kaupleja; vaidlus oli lahendamisel teises vaidluste lahendamise organis; kaupleja oli registreeritud väljaspool Eestit ja esitatud kujul puudus komisjonil pädevus asja lahendamiseks).

Tarbija soovil lõpetati 309 pooleliolevat menetlust.

Tarbijavaidluste komisjoni tegevuse tulemid. 2019. aasta raport.

FOTO: Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet

«Tarbijavaidluste komisjon lahendab ja menetleb avaldusi poolte esitatud dokumentaalsete tõendite alusel. Kui tõendid on ebapiisavad või puuduvad sootuks, ei pruugi taotletava eesmärgi saavutamine olla kohtuvälises menetluses võimalik ega tulemuslik,» seisis raportis. 

Tarbijavaidluste komisjoni töö eesmärk on pakkuda kiiremat ja odavamat alternatiivi kohtumenetlusele. 

Häbiposti asetamine on võrdlemisi efektiivne

Tarbijavaidluste komisjon ei saa kauplejaid sunnivahenditega otsuseid täitma sundida (otsused on n-ö soovitusliku iseloomuga ja täitmiseks tehniliselt vabatahtlikud). Kui kaupleja ei täida tarbija kasuks tehtud otsust, lisatakse ta komisjoni veebilehel olevasse otsuseid mittetäitnud ettevõtjate nimekirja ehk nn musta nimekirja, millega kõigil on võimalik tutvuda ja kus kajastatakse ebausaldusväärseid kauplejaid. Kaupleja eemaldatakse nimekirjast, kui ta täidab otsuse või nimekirja lisamisest on möödunud üks aasta ning uusi kaebusi pole tekkinud.

Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei täitnud 2019. aastal 123 kauplejat, kellel oli kokku täitmata 171 otsust. Kuue kuu jooksul pärast nimekirja kandmist täitis kaupleja otsuse ja omapoolsed kohustused 78 juhul. Seega on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti hinnangul kaupleja musta nimekirja kandmisel siiski arvestatav mõju. 

Samuti teavitab TTJA sotsiaalmeedia kaudu ja oma kodulehel kauplejatest, kes ei täida oma kohustusi. 

Üritatakse vähendada väljalangevate menetluste arvu

Et vähendada menetlusest väljalangevate avalduste osakaalu, on komisjonil 2020. aastal plaanis menetluspõhimõtted üle vaadata. «Üheks võimalikuks lahenduseks on luua tarbijavaidluste komisjoni pöördujatele täiendavaid nõustamisvõimalusi ja kanaleid, et tarbija omaks paremat ülevaadet oma õigustest. Avalduste lihtsam esitamine koos vajaliku tehnilise toega peaks vähendama avalduse esitamisel tekkivaid vigu ja menetlusse mittevõetavate avalduste hulka,» seisis raportis. 

Samas tuleb arvestada, et kuna komisjoni poole pöördumine on lihtne (nt on dokumente võimalik saata ka paberkandjal postiga, nõudeid esitada e-kirja teel jne) ja tasuta, siis teevad tarbijad pöördumistel tihti puudulikust eeltööst tulenevaid vigu, mistõttu on pöördumistes sageli puudu vajalikud detailid või eeldused menetlemiseks. 

Näiteks ei ole tarbija avaldust võimalik menetleda kaupleja püsiva maksejõuetuse korral. Igal aastal on mitmeid juhtumeid, kus kauplejad jätavad tarbija ees lepingulised kohustused täitmata ja sellisel alustel esitatakse rohkelt avaldusi, ent tarbijavaidlsute komisjon ei saa raha välja nõuda maksejõuetult kauplejalt. Kui too esitab pankrotitaotluse, peavad tarbijad saamata jäänud kauba või varalise kahju puhul pöörduma vastava kohtutäituri poole. 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back