Euroopa tarbijad saavad õiguse ühiselt kohtusse minna

Euroopa Parlamendi plenaaristung Brüsselis. FOTO: OLIVIER HOSLET/EPA

Euroopa Parlament kiitis teisipäeval heaks direktiivi, mis võimaldab tarbijatel ühineda ja pöörduda kohtusse esindushagiga.

Kõigis liikmesriikides kehtiv ühtlustatud esindushagi tagab tarbijatele kaitse, kui ebaseadusliku kauplemistava tõttu kannab kahju suur hulk tarbijaid. Lisaks kehtestatakse kaitsemeetmed kohtuvaidluste kuritarvitamise vältimiseks.

Kõik liikmesriigid peavad kehtestama tõhusa menetluskorra, mis võimaldab pädevatel organisatsioonidel, näiteks tarbijaorganisatsioonid või avalik-õiguslikud asutused, esitada kohtule hagisid, mis taotlevad kauplejale ettekirjutuse tegemist, näiteks kohustada neid esitama tarbijatele lisateavet, või konkreetseid hüvitisi, näiteks tarbijale tekitatud kahju hüvitamine või kauba parandamine. Õigusakti eesmärk on parandada siseturu toimimist ja muuta õiguskaitse tarbijatele kättesaadavamaks.

Euroopa esindushagi saavad esitada pädevad esindusorganisatsioonid, nagu tarbijaorganisatsioonid või mittetulundusühingud. Kollektiivhagi ei saa esitada õigusbürood.

Kui hagi käsitleb piiriülest rikkumist, peavad esindusorganisatsioonid täitma samu kriteeriume terves ELis. Pädev organisatsioon peab olema sõltumatu mittetulunduslik ühendus, mis on tegelnud tarbijakaitseküsimustega vähemalt ühe aasta vältel. Riigisiseste hagide esitamiseks peavad esindusüksused vastama riiklikus õiguses sätestatud kriteeriumidele.

Uued eeskirjad panevad paika ka tugevad kaitsemeetmed, et hoida ära kohtuvaidluste kuritarvitamist. Põhimõte «kaotaja maksab» tagab, et kaotaja hüvitab võitnud poolele tolle menetluskulud.

Esindushagisid saab algatada kauplejate vastu, kui nad on rikkunud EL-i õigust sellistes valdkondades nagu andmekaitse, reisimine ja turism, finantsteenused, energia ja telekommunikatsioon.

Direktiiv hõlmab ka rikkumisi, mis on lõppenud enne esindushagi esitamist või lahendamist, sest kahjulik kauplemistava tuleb keelustada, et vältida selle kordumist.

«Tagame uue direktiiviga tasakaalu parema tarbijakaitse ja ettevõtetele vajalike tagatiste vahel. Ajal, mil Euroopat tõsiselt proovile pannakse, on EL näidanud, et suudab raskustega toime tulla, paremini kaitsta oma kodanikke ja pakkuda neile uusi konkreetseid õigusi,» ütles raportöör Geoffroy Didier (EPP, Prantsusmaa).

Direktiiv jõustub 20 päeva möödumisel selle avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Direktiivi ülevõtmiseks on liikmesriikidel aega 24 kuud ja seejärel tuleb kuue kuu jooksul hakata direktiivi kohaldama. Eeskirjad hakkavad kehtima hagidele, mis on esitatud alates reeglite kohaldamise kuupäevast.

Euroopa Komisjon esitas esindushagisid käsitleva direktiivi ettepaneku 2018. aasta aprillis. Euroopa Parlament ja ELi ministrid jõudsid selles kokkuleppele 2020. aasta juunis.

Direktiiv on osa algatusest «Uus kokkulepe tarbijatega» ning see esitati pärast seda, kui tuli avalikuks mitmeid tarbijate õiguste rikkumisi, mille olid pannud toime hargmaised ettevõtted. Seni sai kollektiivhagisid esitada vaid mõnes liikmesriigis, uue direktiivi vastuvõtmisel on esindushagid võimalikud kõigis ELi liikmesriikides.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back