Kuidas sõlmida hea kindlustusleping?

Hea kindlustuslepinguga on kaitstud kõik riskid ehk ohud, mis võivad sind või sinu vara tabada.

FOTO: SCANPIX

Kindlustuslepingu sõlmimise eesmärk on stabiilsuse säilitamine. Kindlustushüvitis on vahend selle eesmärgi saavutamiseks. Kindlustusseltsi poolt makstud hüvitis loob võimalused enne kindlustusjuhtumi toimumist valitsenud olukorra ligilähedaseks taastamiseks.


Tarbijaveeb minuraha.ee soovitas endale esitada järgmised küsimused:

Mida täpselt sa soovid kindlustada? Hea kindlustuslepinguga on kindlustatud just see vara, mis võib saada kahjustatud või hävida. Kindlustatud ei ole asju, mille kahjustumise, hävimise või vargusega seotud riskid suudad enda kanda jätta.

Mille vastu sa soovid kindlustada? Heas kindlustuslepingus on kindlustuskaitsel õige ulatus ehk riskid, mille vastu kindlustatakse, on valitud vastavalt tegelikele vajadustele. Läbi on mõeldud kindlustusobjekti reaalselt ohustavate sündmuste valik: näiteks tuli, veekahju, torm, vandalism, vargus jne.

Millise summa ulatuses soovid kindlustada? Ega tegemist ei ole alakindlustuse ega olulise ülekindlustusega? Kui kahju võib olla suurem kui lepingus kokku lepitud maksimaalne kindlustussumma, on tegu alakindlustusega. Kui kindlustussumma ületab oluliselt kindlustusväärtust, on tegemist ülekindlustusega.

Kas lepingutingimused ja hüvitamispiirangud vastavad sinu ootustele?


Kasulik teada:

Kindlustusseltsid rakendavad standardseid kindlustuslepingu tüüp(üld-)tingimusi, kuid pooltel on ka võimalik kokku leppida eritingimustes. Kindlustustingimused on teataval määral läbiräägitavad. Tarbijad ei peaks eeldama, et kindlustustingimused on alati ja igal juhul paindumatud. Kindlustusandjal on alternatiivsed lahendusvariandid olemas paljude erisoovide tarvis.

Kindlustusselts oskab klienti pädevalt nõustada. Samas ei tasu eeldada, et kindlustusselts soovitab kliendile oma konkurenti kui parema teenuse pakkujat. Erapooletut nõustamist tasub küsida kindlustusmaaklerilt. Kindlustusmaakleri pakkumine sisaldab erinevate kindlustusseltside lepingutingimuste analüüsi ja kliendi kindlustushuvist lähtuvat parimat pakkumust.

Klient peab lepingu sõlmimisel teatama kindlustusseltsile kõigist talle teadaolevatest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada kindlustusandja otsust lepingut sõlmida. Oluline on asjaolu, mille kohta kindlustusselts on kirjalikult (ka e-kirjaga) teavet nõudnud. Kindlustusvõtja ei pea kindlustusandjale teatama asjaolust, mis on kindlustusandjale juba teada või mille suhtes kindlustusvõtja võib mõistlikult eeldada, et see on teada.

Kindlustusseltsi klient ei või pärast lepingu sõlmimist ilma kindlustusandja nõusolekuta suurendada kindlustusriski ega lubada selle suurendamist isikute poolt, kelle eest ta vastutab (näiteks pereliikmete poolt). Kindlustusrisk on oht, mille vastu kindlustatakse. Kindlustusriski suurendamiseks võib näiteks pidada mahukamate remonttööde alustamist, valvesignalisatsiooni kõrvaldamist, ukseluku vahetamist vähemturvalise vastu jmt.

Juhul, kui sa oled kindlustusriski oluliselt suurendanud, võib kindlustusandja hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. Kindlustusvõtja peab kindlustusriski suurenemise võimalusest viivitamata kindlustusseltsile teatama, välja arvatud juhul, kui kindlustusriski võimalikkuse suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu. Lähtu põhimõttest, et igasugusest muutusest on kindlustusandjat pigem otstarbekas informeerida kui informeerimata jätta.

Kindlustusandja valikul ära lähtu ainult kindlustusmakse suurusest, vaid uuri eelkõige, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse. Näiteks millised on välistused kindlustushüvitise maksmisel, kui suur on omavastutus, millistel juhtudel võib kindlustusmakse suureneda või väheneda. Seega vali kindlustusselts kõikide lepingutingimuste põhjal tervikuna.

Soovitatav on põhjalikult tutvuda vähemalt kolme erineva kindlustusseltsi pakkumisega ja neid omavahel võrrelda.

Loe hoolega läbi kõik kindlustustingimused, sh ka väikeses kirjas kirjutatu. Küsi, kui midagi jääb arusaamatuks.

• Eelista alati kindlustusseltsi, mille tingimused on koostatud selgelt, arusaadavalt ning kus on sätestatud kõik oluline: lahti seletatud mõisted ning mõlema lepingupoole õigused ja kohustused. Konkreetselt ja arusaadavalt on selgitatud, mis on kindlustusobjekt, mida loetakse kindlustusjuhtumiks, millistel põhimõtetel toimub hüvitamine ning milline on vaidluste lahendamise kord.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles