Õhtutööd on naiste, öötööd meeste päralt

Teenindussfääris teeb peaaegu iga teine töötaja tööd ka õhtuti.

FOTO: Stanislav Moshkov / Den za Dnjom

Õhtusel ja öisel ajal töötamine on selgelt seotud mitme kindla ametialaga - enam töötavad sel ajal teenindajad, müüjad, põllu- ja metsamehed, aga ka autojuhid ja lihttöölised. Õhtutööd on rohkem naiste, öötööd meeste päralt.

Vähemalt pooltel tööpäevadel töötab õhtusel ajal 45 protsenti teenindus- ja müügitöötajatest, 38 protsenti põllumajanduses ja metsanduses töötajatest, 27 protsenti seadme- ja masinaoperaatoritest - siia rühma kuuluvad paljud tööstuse ametikohad, kuid ka sõidukijuhid, samuti lihttöölistest (näiteks koristajad), vahendab statistikaameti blogi ajakasutuse uuringu tulemusi.

Ka öine tööaeg on levinum samadel ametialadel, välja arvatud põllumajandus ja metsandus ning ka näiteks postitöötajate ja administraatorite hulgas.

Kui õhtuste tööde hulgas on rohkem naisteameteid, siis öötööd teevad enam mehed. Kella 18 ja 19 vahel on tööl võrdselt ligi viiendik nais- ja meestöötajatest (arvestatud ei ole nädalavahetusi), siis kella 19 ja 22 vahel on naisi tööl isegi pisut enam kui mehi ja seda suuresti teenindavate ametialade tõttu (näiteks supermarketites töötavad enamasti naised).

Kell 22 on aga enamikul naistel tööpäev lõppenud ning sellest ajast kuni hommikul kella viieni domineerivad rohkem meestetööd. Kella 5 ja 6 vahel sooline tasakaal taastub, selles ajavahemikus on veel või juba ametis 4 protsenti nii nais- kui ka meestöötajatest ning tunni võrra hiljem juba iga kümnes töötegija.

Kuigi osa inimesi eelistab ise töötada väljaspool tavapärast tööaega ehk õhtuti, öösiti ja nädalavahetustel, töötavad nendel aegadel sagedamini siiski tööturul vähem hinnatud rühmadesse kuulujad (nt tööelu alles alustavad noored, madala haridusega või kehva eesti keele oskusega töötajad).

Õhtuti ja öösiti töötamisel on mitu põhjust, näiteks töö õhtuses või öises vahetuses; mõnele ametile iseloomulik õhtune tööaeg (näiteks teatritöötajad, muusikud); pikale venivad tööpäevad, kus osa tööajast nihkub õhtusse ja öösse, aga paindliku tööaja puhul ka töötaja enda valik teha tööd just sellisel ajal. Ka nädalavahetustel töötamise põhjused on laias laastus samad.

Ajakasutuse uuring toimus 2009. aasta aprillist kuni 2010. aasta märtsini ning selles osales 7000 inimest.
 

Tagasi üles